Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby uczące się, mieszkające lub pracujące na terenie województwa mazowieckiego, w tym osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych
oraz testu sprawdzającego umiejętności/poziom kompetencji cyfrowych.


Planujemy przeszkolić 144 osoby, z czego:

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zapełnienia miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Zgłoszeń, można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Projektu: www.chodkowska.edu.pl, zakładka Projekty UE, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, faksem lub osobiście w Biurze Projektu.


REKRUTACJA ONLINE

UWAGA!!! Osoby zgłaszające się do projektu drogą elektroniczną (rekrutacja online, e-mail) zobligowane są dostarczyć podpisane oryginały dokumentów rekrutacyjnych do Biura projektu osobiście lub pocztą. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych rozpoczyna się od momentu dostarczenia papierowej wersji oryginału dokumentów rekrutacyjnych do Biura projektu.


Osoba zainteresowana udziałem zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyć następujące dokumenty:

Informacje dotyczące projektu udzielane są telefonicznie, w Biurze projektu oraz za pomocą wiadomości e-mail.